Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quy trình Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:03 SA
Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:06 SA
Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN an toàn thực phẩmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:12 SA
Attachment
Quy trình Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uốngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:15 SA
Attachment
Quy trình Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uốngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:19 SA
Quy trình Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi GCN hết hiệu lực (thuộc thẩm quyền của ngành Công thương)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:24 SA
Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:31 SA
Attachment
Quy trình Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4Cấp độ 2Y tế05/05/2016 10:34 SA
Attachment
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 3:25 CH
Thủ tục trả lại tài sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 3:29 CH
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 3:38 CH
Cấp bản sao từ sổ gốcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 4:08 CH
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 4:16 CH
Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 4:22 CH
Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch18/10/2016 4:32 CH
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 4:34 CH
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 4:39 CH
Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 4:43 CH
Attachment
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 4:49 CH
Attachment
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:05 CH
Attachment
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:19 CH
Attachment
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:25 CH
Attachment
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:34 CH
Attachment
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:41 CH
Attachment
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:46 CH
Attachment
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 7:55 CH
Attachment
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 8:01 CH
Attachment
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 8:06 CH
Attachment
Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 8:13 CH
Attachment
Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 8:20 CH
Attachment
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 8:27 CH
Attachment
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 8:52 CH
Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 9:18 CH
Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư pháp Quận 4Cấp độ 2Tư pháp - Hộ tịch19/10/2016 9:25 CH
Attachment
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai22/10/2016 10:59 CH
Attachment
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai22/10/2016 11:08 CH
Attachment
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai22/10/2016 11:14 CH
Attachment
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhậnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai22/10/2016 11:20 CH
Attachment
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 8:54 SA
Attachment
Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:02 SA
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:10 SA
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:16 SA
Attachment
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:24 SA
Attachment
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về: hạn chế quyền sử dụng đất; về nghĩa vụ tài chính; về tài sản gắn liền với đất...Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:31 SA
Attachment
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:39 SA
Attachment
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:44 SA
Attachment
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:49 SA
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 9:56 SA
Attachment
Tách thửa hoặc hợp thửa đất Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 10:02 SA
Attachment
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 10:08 SA
Attachment
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 10:15 SA
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 4:49 CH
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 4:54 CH
Attachment
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 4:58 CH
Attachment
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:05 CH
Attachment
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:11 CH
Attachment
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:22 CH
Attachment
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:26 CH
Attachment
Đăng ký thế chấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:33 CH
Attachment
Xóa đăng ký thế chấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:37 CH
Attachment
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:40 CH
Attachment
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:44 CH
Attachment
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiCấp độ 2Đất đai23/10/2016 5:47 CH
Attachment
Đăng ký hợp tác xã Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã24/10/2016 1:53 CH
Attachment
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh doanh của hợp tác xãDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã24/10/2016 2:03 CH
Attachment
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã28/10/2016 8:38 SA
Attachment
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Trong trường hợp giải thể tự nguyện hợp tác xã)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã28/10/2016 9:02 SA
Attachment
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã28/10/2016 9:08 SA
Attachment
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã28/10/2016 10:48 SA
Attachment
Cấp giấy phép bán lẻ rượuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng28/10/2016 1:50 CH
Attachment
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng28/10/2016 1:56 CH
Attachment
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng28/10/2016 2:05 CH
Attachment
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng28/10/2016 2:11 CH
Attachment
Cấp lại giấy phép bán lẻ rượuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng28/10/2016 2:16 CH
Attachment
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng28/10/2016 2:21 CH
Attachment
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng02/11/2016 9:18 CH
Attachment
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng02/11/2016 9:26 CH
Attachment
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùng02/11/2016 9:32 CH
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế tập thể, hợp tác xã02/11/2016 9:43 CH
Attachment
Liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 3Kinh tế02/11/2016 9:52 CH
Attachment
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế02/11/2016 10:00 CH
Attachment
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế02/11/2016 10:06 CH
Attachment
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế02/11/2016 10:12 CH
Attachment
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Cấp độ 2Kinh tế02/11/2016 10:20 CH
Attachment
Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thanh tra Quận 4Cấp độ 2Khiếu nại - Tố cáo02/11/2016 10:34 CH
Attachment
Giải quyết tố cáo tại cấp huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thanh tra Quận 4Cấp độ 2Khiếu nại - Tố cáo02/11/2016 10:38 CH
Attachment
Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thanh tra Quận 4Cấp độ 2Khiếu nại - Tố cáo02/11/2016 10:43 CH
Attachment
Công nhận Ban vận động thành lập hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Nội vụ Quận 4Cấp độ 2Nội vụ10/11/2016 9:54 SA
Attachment
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Nội vụ Quận 4Cấp độ 2Tôn giáo10/11/2016 1:34 CH
Attachment
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Nội vụ Quận 4Cấp độ 2Tôn giáo10/11/2016 1:40 CH
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Nội vụ Quận 4Cấp độ 2Thi đua - Khen thưởng10/11/2016 1:56 CH
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Nội vụ Quận 4Cấp độ 2Thi đua - Khen thưởng10/11/2016 2:04 CH
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Nội vụ Quận 4Cấp độ 2Thi đua - Khen thưởng10/11/2016 2:28 CH
Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 2:49 CH
Thủ tục Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 3:03 CH
Thủ tục Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 3:09 CH
Quy trình thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận - huyện lập Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 3:14 CH
Thủ tục Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 3:17 CH
Thẩm định dự án đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận - huyện quản lý Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 3:21 CH
Thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4Cấp độ 2Tài chính kinh tế10/11/2016 3:40 CH
1 - 100 Tiếp theo

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
4
7
0
1
8
Tìm kiếm