Đảng - Đoàn thể 12 Tháng Mười Một 2019 10:00:00 SA

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)


Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam; tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/02/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, Mặt trận làm nhiệm vụ tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách mạng và giành chính quyền về tay Nhân dân.

Các hình thức tổ chức hoạt động của Mặt trận như: Hội Phản đế đồng minh (1930), Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968). Đó là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng thời kỳ đấu tranh của cách mạng Việt Nam.

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam; tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Kế tục truyền thống của Hội Phản đế đồng minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết, vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
 
Đoàn kết trong Mặt trận Liên - Việt, Nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam.

Đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ Nhân dân trong cả nước.
Từ khi đất nước thống nhất, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới. MTTQ Việt Nam đã động viên Nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5/1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động trong cả nước Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là Cuộc vận động Nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân.
 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 1, Phường 12, Quận 4.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể Nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân Quận 4, TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Các khu phố tại Quận 4 luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng đô thị văn minh; đoàn kết xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đặc biệt Nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn luôn đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua các phong trào, cuộc vận động, Mặt trận Quận đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng Quận 4 thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, qua đó đời sống người dân ngày càng được quan tâm, cải thiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quận.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Quận 4 luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt định kỳ tại tổ dân phố. Thông qua những mẩu chuyện về tấm gương của Bác với nhiều nội dung gần gũi, phong phú mang tính tuyên truyền cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác vận động Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì Tuyến đầu Tổ quốc” và hậu phương quân đội được chú trọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã tham mưu cho Quận ủy tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng TP.HCM và bộ đội Biên phòng thành phố; tổ chức đoàn giao lưu các chiến sỹ Đồn biên phòng Đăk ka, huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tổ chức tuyên truyền về cắm mốc biên giới, thông tin thời sự tình hình Biển Đông và việc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
 

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam tại các khu dân cư diễn ra sôi nổi.

Với vai trò xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn, MTTQ Quận thường xuyên tham mưu cho Quận ủy, chính quyền thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn hoạt động với phương châm “Tốt đời – đẹp đạo”; động viên, giúp đỡ các hộ gia đình dân tộc trên địa bàn khắc phục những khó khăn để phát triển kinh tế, tham gia cùng địa phương xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số các tôn giáo và dân tộc trên địa bàn tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động trong thời gian qua. Đồng thời, hệ thống Mặt trận Quận và Phường thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh mới để báo cáo Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền đối ngoại Nhân dân tiếp tục được hệ thống Mặt trận Quận, Phường quan tâm đẩy mạnh, có sự nghiên cứu và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của người nước ngoài, kiều bào và Nhân dân tham gia các phong trào của địa phương.

Năm 2019 là năm đánh dấu sự nỗ lực của hệ thống MTTQ các cấp trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo thực hiện đúng các nội dung theo hướng dẫn; Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, ghi nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý, hiến kế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, vị trí, vai trò của mình.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ Quận đến Phường đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; từng bước triển khai có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2019) là dịp để cán bộ, Nhân dân trong các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Quận 4 ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TTVH

Số lượt người xem: 698    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
5
9
4
8
4
8
Tìm kiếm