Đảng - Đoàn thể 16 Tháng Mười Một 2020 2:20:00 CH

Những thành quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh


Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện đổi mới nội dung và đa dạng các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, chức sắc, chức việc, đội ngũ trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài... thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo tăng khá, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tăng cường sự sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm, qua đó đã gắn kết các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn dân cư, phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và phát triển thành phố.
 

Người dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Người dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong công tác chăm lo cho sức dân, với tinh thần “Đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình”, thành phố đã có nhiều phát kiến, sau đó được nhân rộng ra cả nước như phong trào “đền ơn đáp nghĩa” mà trọng tâm là “phong trào xây dựng nhà tình nghĩa”, chương trình “xóa đói giảm nghèo”. Thành phố luôn đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững với tỉ lệ hộ nghèo đến năm 2019 chỉ còn 0,19%; hộ cận nghèo chỉ còn 1,15% tổng hộ dân. Cùng với đó là rất nhiều hoạt động, phong trào thiết thực hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân: Kế thừa và phát huy kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1995 - 2015, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020; phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Từ những hoạt động trên, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt - việc tốt”, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên các hoạt động đoàn kết Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, gắn với tuyên truyền vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nay là quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” với nhiều hình thức vận động sáng tạo như tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, cầu truyền hình trực tiếp, tin nhắn qua tổng đài... được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đối tượng tham gia đóng góp Quỹ ngày càng mở rộng. Các chuyến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc hàng năm, chương trình “Nước ngọt vùng biên”, thăm các chiến sĩ mới thi hành nghĩa vụ quân sự... là những việc làm nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của các giới, các tầng lớp Nhân dân Thành phố, thể hiện lòng yêu nước, tình cảm, trách nhiệm của người dân Thành phố góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác giám sát ở nhiều lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc và kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Hầu hết những kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời.

Những công trình, chương trình trọng điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian tới

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015; Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, qua đó, tạo sự đồng thuận trong các giới, các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tính sáng tạo, chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên triển khai, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố hàng năm.
Lấy mục tiêu “phát huy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân với phương châm “nỗ lực làm theo”.
 
Tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết các vị tiêu biểu, trí thức, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố.

Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của thành phố và đất nước

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các giải pháp cụ thể hóa nội dung của các cuộc vận động, các phong trào thi đua sát với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, phù hợp với đặc điểm đối tượng, khu vực; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong các hoạt động. Chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và tổ chức thành viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy, mọi nguồn lực của các thành phần xã hội của thành phố để phát triển, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tạo ra động lực mới và môi trường mới thuận lợi đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chương trình 3: Phát huy  dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố và sự tham gia của các tổ chức thành viên theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và các quyết định, thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã xác định Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Nhân dân giám sát Đảng và chính quyền Thành phố giai đoạn 2020 - 2030 là một Đề án quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền và giám sát của Nhân dân Thành phố.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau với tổ chức nhân dân các nước bạn; nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp, hợp tác cùng phát triển; từng bước thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân tương đồng ở các nước trên thế giới, góp phần tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước trên thế giới. Có biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong quan hệ hợp tác với nhân dân các nước láng giềng và cộng đồng ASEAN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, vì sự phát triển của mỗi quốc gia. Triển khai Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng, kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực để Mặt trận thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, sáng tạo, ngang tầm nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

TTVH
(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM)

Số lượt người xem: 43    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
9
1
0
2
Tìm kiếm