Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
XmlContentLọc
LeftMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="GIỚI THIỆU" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Giới thiệu chung" Type="" Link="/pages/gioi-thieu-chung.aspx" Target="_self" Desc="Giới thiệu chung" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Sơ đồ tổ chức" Type="" Link="/pages/sdtc.aspx" Target="_blank" Desc="Sơ đồ tổ chức" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Sơ đồ tổ chức" Type="" Link="/pages/gioi-thieu-to-chuc.aspx" Target="_self" Desc="Sơ đồ tổ chức" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Địa giới hành chính" Type="" Link="/pages/ban-do-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="Địa giới hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Kinh tế" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Kinh+t%e1%ba%bf&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Kinh tế" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Văn hóa - Xã hội" Type="" Link="" Target="_self" Desc="Văn hóa - Xã hội" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="Nhà Thiếu nhi" Type="" Link="/pages/nha-thieu-nhi.aspx" Target="_self" Desc="Nhà Thiếu nhi" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Trung tâm Văn hóa" Type="" Link="/pages/trung-tam-van-hoa.aspx" Target="_self" Desc="Trung tâm Văn hóa" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Trung tâm Thể dục Thể thao" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Trung+t%c3%a2m+Th%e1%bb%83+d%e1%bb%a5c+Th%e1%bb%83+thao&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Trung tâm Dạy nghề" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Trung+t%c3%a2m+D%e1%ba%a1y+ngh%e1%bb%81&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Trung tâm Y tế dự phòng" Type="" Link="/pages/trung-tam-y-te-du-phong.aspx" Target="_self" Desc="Trung tâm Y tế dự phòng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Bệnh viện quận 4" Type="" Link="/pages/ben-vien-quan-4.aspx" Target="_self" Desc="Bệnh viện quận 4" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Thông tin 15 phường" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+15+ph%c6%b0%e1%bb%9dng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thông tin 15 phường" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Cơ cấu tổ chức" Type="" Link="/gioi-thieu/default.aspx?Source=/gioi-thieu&amp;Category=Thông tin tổ chức hành chính Quận 4&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Cơ cấu tổ chức" Type="" Link="/pages/coquantructhuoc.aspx" Target="_self" Desc="Cơ cấu tổ chức" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="Phòng, Ban, Trung tâm" Type="" Link="/pages/phongbantt.aspx" Target="_self" Desc="Phòng, Ban, Trung tâm" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Ngành dọc" Type="" Link="/pages/nganhdoc.aspx" Target="_self" Desc="Ngành dọc" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phường" Type="" Link="/pages/phuong.aspx" Target="_self" Desc="Phường" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Ủy ban nhân dân Quận 4" Type="" Link="/pages/ubndquan.aspx" Target="_self" Desc="Ủy ban nhân dân Quận 4" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh" Type="" Link="/pages/ben-nha-rong.aspx" Target="_self" Desc="Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Đình - Chùa - Nhà thờ" Type="" Link="/pages/dinh-chua-nhatho.aspx" Target="_self" Desc="Đình - Chùa - Nhà thờ" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN CẦN BIẾT" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Tuyển dụng công chức" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c&amp;Mode=2" Target="_parent" Desc="Tuyển dụng công chức" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông tin báo cáo thống kê" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Th%C3%B4ng%20tin%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA&amp;Mode=2" Target="_parent" Desc="Thông tin báo cáo thống kê" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Định hướng phát triển kinh tế" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8bnh+h%c6%b0%e1%bb%9bng+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n+kinh+t%e1%ba%bf&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lĩnh vực quản lý đô thị" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=L%c4%a9nh+v%e1%bb%b1c+qu%e1%ba%a3n+l%c3%bd+%c4%91%c3%b4+th%e1%bb%8b&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Chính sách ưu đãi" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Dự án mời gọi đầu tư" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20m%E1%BB%9Di%20g%E1%BB%8Di%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Dự án, hạn mục đầu tư" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%2C%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%A5c%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%2C%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BA%A5t&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ĐẤU THẦU &amp; MUA SẮM CÔNG" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Đấu thầu" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=%C4%90%E1%BA%A5u%20th%E1%BA%A7u&amp;Mode=2" Target="_parent" Desc="Đấu thầu" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Mua sắm công" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Mua%20s%E1%BA%AFm%20c%C3%B4ng&amp;Mode=2" Target="_parent" Desc="Mua sắm công" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="LĨNH VỰC KINH TẾ" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Doanh nghiệp" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Doanh nghiệp&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Doanh nghiệp" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hoạt động du lịch" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Hoạt động du lịch&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hoạt động du lịch" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hoạt động KHCN" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Hoạt động KHCN&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hoạt động KHCN" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hoạt động xúc tiến thương mại" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Hoạt động xúc tiến thương mại&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hoạt động xúc tiến thương mại" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Văn bản chỉ đạo điều hành" Type="" Link="/pages/van-ban-dieu-hanh.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản chỉ đạo điều hành" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ý kiến - Phản hồi" Type="" Link="/pages/y-kien-phan-hoi.aspx" Target="_self" Desc="Ý kiến - Phản hồi" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Văn bản dự thảo" Type="" Link="/pages/vanbanduthao.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản dự thảo" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Phổ biến chế độ - chính sách" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Phổ biến chế độ - chính sách&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Phổ biến chế độ - chính sách" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="TIN TỨC SỰ KIỆN" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&amp;Category=&amp;Mode=0" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Đảng - Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=%c4%90%e1%ba%a3ng+-+%c4%90o%c3%a0n+th%e1%bb%83&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Đảng - Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Chính quyền" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Ch%c3%adnh+quy%e1%bb%81n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Khối phường" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Kh%e1%bb%91i+ph%c6%b0%e1%bb%9dng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Nếp sống văn minh đô thị - Mỹ quan đô thị" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=N%e1%ba%bfp+s%e1%bb%91ng+v%c4%83n+minh+%c4%91%c3%b4+th%e1%bb%8b+-+M%e1%bb%b9+quan+%c4%91%c3%b4+th%e1%bb%8b&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Nếp sống văn minh đô thị - Mỹ quan đô thị" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Phòng chống cháy nổ, lụt bão, an toàn giao thông" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Ph%c3%b2ng+ch%e1%bb%91ng+ch%c3%a1y+n%e1%bb%95%2c+l%e1%bb%a5t+b%c3%a3o%2c+an+to%c3%a0n+giao+th%c3%b4ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Phòng chống cháy nổ, lụt bão, an toàn giao thông" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin tổng hợp" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+t%e1%bb%95ng+h%e1%bb%a3p&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin tổng hợp" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="VĂN BẢN PHÁP LUẬT" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Quận" Type="" Link="/pages/van-ban-phap-luat.aspx" Target="_self" Desc="Quận" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Văn bản quy phạm pháp luật" Type="" Link="/pages/van-ban-qppl.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản quy phạm pháp luật" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thành phố" Type="" Link="http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn" Target="_self" Desc="Thành phố" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Trung ương" Type="" Link="http://congbao.chinhphu.vn/" Target="_self" Desc="Trung ương" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=C%e1%ba%a3i+c%c3%a1ch+h%c3%a0nh+ch%c3%adnh&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="Thủ tục hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Thủ tục hành chính" Type="" Link="/pages/tthc2.aspx" Target="_self" Desc="Thủ tục hành chính" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hướng dẫn thủ tục hành chính" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quyết định công bố thủ tục hành chính" Type="" Link="/pages/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH" Type="" Link="/pages/tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx" Target="_blank" Desc="TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="KẾ HOẠCH CÔNG TÁC" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20tu%E1%BA%A7n%20c%E1%BB%A7a%20TTUB&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Cấu trúc site" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Danh mục kênh tích hợp" Type="" Link="/pages/danh-muc-kenh-tich-hop.aspx" Target="_self" Desc="Danh mục kênh tích hợp" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Duyệt tin tích hợp" Type="" Link="/pages/duyet-tin-tich-hop.aspx" Target="_self" Desc="Duyệt tin tích hợp" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lịch công tác" Type="" Link="/pages/lich-cong-tac.aspx" Target="_self" Desc="Lịch công tác" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tìm kiếm" Type="" Link="/pages/tim-kiem.aspx" Target="_self" Desc="Tìm kiếm" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Góp ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Target="_self" Desc="Góp ý" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Target="_self" Desc="Liên hệ" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Site map" Type="" Link="/pages/site-map.aspx" Target="_self" Desc="Site map" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hình ảnh tuyên truyền" Type="" Link="/pages/hinh-anh-tuyen-truyen.aspx" Target="_self" Desc="Hình ảnh tuyên truyền" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Kết quả tìm kiếm" Type="" Link="/pages/ketquatk.aspx" Target="_self" Desc="Kết quả tìm kiếm" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính" Type="" Link="/pages/phan-anh-kien-nghi-ve-quy-dinh-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
</Pages>
RightMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="TIỆN ÍCH WEBSITE" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Lịch công tác" Type="" Link="/pages/lich-cong-tac.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Góp ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
MenuNgangTrangChuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Các Sở, Ban ngành" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Sở kế hoạch và đầu tư" Type="" Link="#" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở xây dựng" Type="" Link="#" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tài nguyên và môi trường" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tài chính" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở nội vụ" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tư pháp" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở khoa học công nghệ" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở thông tin truyền thông" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Trung tâm xúc tiền và đầu tư" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="UBND các huyện, thị" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Thị xã Bạc Liêu" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="VP UBND tỉnh Bạc Liêu" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="UBND huyện Phước Long" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Top MenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Trang chủ" Type="" Link="/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Sơ đồ site" Type="" Link="/pages/so-do-site.aspx" Target="_self" Desc="Sơ đồ site" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Thủ tục hành chính" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="sub menu 1" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="sub menu 2" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="Quản trị" Type="" Link="/quantri/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="true" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
</Pages>
baucu-menuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="TRANG CHỦ BẦU CỬ" Type="" Link="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/bau-cu-2011/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN BẦU CỬ" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+b%e1%ba%a7u+c%e1%bb%ad&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Type="" Link="/pages/ungcuvien-quoc-hoi.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN HĐND TP" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN HĐND TP" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Ứng cử viên Quốc Hội" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=%e1%bb%a8ng+c%e1%bb%ad+vi%c3%aan+qu%e1%bb%91c+h%e1%bb%99i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Ứng cử viên Quốc Hội" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ứng cử viên HĐND TP" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=%e1%bb%a8ng+c%e1%bb%ad+vi%c3%aan+h%c4%91nd+tp&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Ứng cử viên HĐND TP" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
</Pages>
PagesDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Pages khác" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Thông tin thành viên UBND Quận 4" Type="" Link="/pages/thanhvienuyban.aspx" Target="_self" Desc="Thông tin thành viên UBND Quận 4" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Văn bản dự thảo" Type="" Link="/pages/van-ban-du-thao.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản dự thảo" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Hỏi đáp" Type="" Link="/pages/hoi-dap.aspx" Target="_parent" Desc="Hỏi đáp" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tra cứu hồ sơ hành chính" Type="" Link="/pages/tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="Tra cứu hồ sơ hành chính" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
4
7
0
1
0
Tìm kiếm