Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2846/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/08/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩmAttachment
2543/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
2450/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiAttachment
2162/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
2163/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnAttachment
1955/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phốAttachment
1737/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiAttachment
1546/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tếAttachment
1422/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
1405/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/04/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạoAttachment
1334/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiAttachment
1113/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
1114/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2020Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnAttachment
5395/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
5392/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựngAttachment
5301/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/12/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
5223/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
5070/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạoAttachment
5038/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiAttachment
4827/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.Attachment
4826/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
4593/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/10/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận - huyệnAttachment
4116/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/09/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnAttachment
4115/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/09/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyệnAttachment
3258/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/08/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiAttachment
2496/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúcAttachment
2049/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sự Giáo dục và Đào tạoAttachment
1754/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/05/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành Phong Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phốAttachment
468/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/02/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư phápAttachment
453/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/01/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tảiAttachment
281/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/2019Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thươngAttachment
6048/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư phápAttachment
6046/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạoAttachment
6038/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụAttachment
5543/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVể việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tưAttachment
5079/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/11/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụAttachment
4445/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/10/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc Attachment
4269/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/09/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Attachment
5079/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/09/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Attachment
3510/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/08/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Attachment
3150/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/07/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBNDAttachment
2971/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/07/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.Attachment
2700/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/06/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư phápAttachment
2610/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/06/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônAttachment
2505/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố nhóm thủ tục liên thông đăng ký thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tưAttachment
2375/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/06/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiAttachment
1637/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/04/2018Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongVề việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụAttachment
6253/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí MinhAttachment
6070/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/11/2017Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựngAttachment
4686/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/09/2017Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí MinhAttachment
3387/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/06/2017Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí MinhAttachment
3758/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
3570/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
2103/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
634/QĐ-BTNMTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/03/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Minh QuangQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngAttachment
1461/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/03/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
1235/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/03/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
875/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/03/2016Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành PhongQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
6440/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2015Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
6085/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/11/2015Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
3195/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2015Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TBXH và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
5426/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2014Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa dối, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện trên dịa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
5304/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2014Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
4277/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2014Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
4267/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/08/2014Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phuờng - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
4226/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/08/2013Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
5914/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/11/2012Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyệnAttachment
3113/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/06/2012Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
2633/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/05/2012Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment
4949/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2010Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhAttachment
65/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/09/2010Ủy ban nhân dân Thành phốLê Hoàng QuânVề việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phuờng - xã, thị trấn trong lĩnh vực đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sởAttachment
3492/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2009Ủy ban nhân dân Thành phốNguyễn Thành TàiVề việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhAttachment

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
4
6
7
8
0
Tìm kiếm